Championat 2015/16

(01.11.15 – 31.10.16)

 

 

SPRING – PONY

 

 

Rytter:

  Josefine Neydig Kiel

 

Pony:

  Quit Pretty

 

 

Dato:

 

Stævne:

 

Klub:

 

Klasse:

 

Plac.:

Champ.-

point:

25.09.16

D-stævne

HORI

LD

1

16

09.10.16

D-stævne

BSR

LD

-

4

09.10.16

D-stævne

BSR

LC

-

6

 

 

 

 

I alt:

26