Championat 2015/16

(01.11.15 – 31.10.16)

 

 

SPRING – PONY

 

 

Rytter:

  Anita Blanke Jensen

 

Pony:

  Coverlands Athena

 

 

Dato:

 

Stævne:

 

Klub:

 

Klasse:

 

Plac.:

Champ.-

point:

01.11.15

D-stævne

HJRK

LD

-

4

01.11.15

D-stævne

HJRK

LC

-

6

22.11.15

D-stævne

HER

LB2**

3

16

12.12.15

C-stævne

HER

LC

-

12

 

 

 

 

I alt:

38